Definitie

Technische acte en voortgezette farmaceutische zorg

Manuele of geautomatiseerde IMV

Mag ik IMV weigeren uit te voeren?

Mag ik IMV uitbesteden?

Mag ik de dienst factureren?

Praktische tools

 

Definitie

De wetgever omschrijft de IMV als de handeling waarbij één of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking worden verwijderd en vervolgens desgevallend worden samengevoegd in één enkele gesloten verpakking voor individuele toediening, bestemd voor een individuele patiënt op een bepaald tijdstip.

 

Voor wie?

IMV beoogt niet alleen de patiënten die in een WZC verblijven, maar ook de ambulante patiënten en in het bijzonder:

 

  • De gepolymediceerde patiënten
  • Patiënten met een bijzondere pathologie of fysiologische toestand, iatrogene risico’s of een slechte therapietrouw

De patiënt moet zijn schriftelijke toestemming verlenen voor de opstelling van een dossier voortgezette farmaceutische zorg. Klik hier om een model te downloaden.

 

Door wie?
  • De publieke officina-apotheker
  • De ziekenhuisapotheker
Welke producten?
  • Geneesmiddelen (de wetgever maakt geen onderscheid  tussen de geneesmiddelen. Verdovende geneesmiddelen  kunnen in principe worden opgenomen in de IMV.)
  • Voedingssupplementen
  • IMV beoogt hoofdzakelijk orale en droge vormen.
  • De produkten moeten niet noodzakelijk voorgeschreven zijn.

 Top

Technische acte en voortgezette farmaceutische zorg

IMV bestaat uit twee elementen: de technische acte en de voortgezette farmaceutische zorg.

 

  • De technische acte bestaat uit het  samenvoegen van het geheel van de geneesmiddelen die een patiënt op een bepaald tijdstip van de dag moet nemen in één verpakking.
  • De voortgezette farmaceutische zorg bestaat uit een gepersonaliseerde opvolging van de farmaceutische zorg op basis van een overeenkomst gesloten tussen de patiënt, de apotheker, en indien nodig, de behandelend geneesheer

Top

 

Manuele of geautomatiseerde IMV?

De wetgever maakt een onderscheid tussen enerzijds manuele IMV en anderzijds geautomatiseerde IMV. De geautomatiseerde IMV is IMV gerealiseerd met gebruik van IMV-apparatuur waarbij computersystemen het productieproces aansturen.

 

Bepaalde algemene voorwaarden (toedieningsschema,informatie voor de patiënt, etikettering,…) uit het KB gelden zowel voor manuele als voor geautomatiseerde IMV. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke voorwaarden (notificatie aan het FAGG, eindcontrole,…) die enkel gelden voor geautomatiseerde IMV.

 

U vindt het geheel van de te respecteren voorwaarden in de verklarende fiche van APB (punt 6) of in het hoofdstuk “voorgezette farmaceutische zorg” op www.myqualityassistant.be.

 

Mag ik IMV weigeren uit te voeren?

Wanneer IMV wordt voorgeschreven door de arts of door de patiënt wordt gevraagd, mag de apotheker dit niet weigeren.

Indien de apotheker niet zelf de IMV wenst uit te voeren, kan hij de technische akte van de geautomatiseerde IMV wel uitbesteden aan een andere apotheker – titularis, voorzover deze geautomatiseerd werkt.

 Top

Mag ik IMV uitbesteden?

Ja, maar enkel de technische acte in het kader van geautomatiseerde IMV.

 

De technische acte in het kader van de manuele IMV kan niet worden uitbesteed.

De  voortgezette farmaceutische zorg  kan niet worden uitbesteed, noch in het kader van de manuele IMV, noch in het kader van de geautomatiseerde IMV.

 

De apotheker-titularis die uitbesteedt is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van het KB van 24 09 2012. Hij kan wel de verantwoordelijkheden van de apotheker die de uitbesteding aanneemt,  preciseren in het uitbestedingscontract.

 

Mag ik de dienst factureren?

Er is op dit moment (nog) geen vergoeding voorzien voor IMV, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u gratis aan IMV moet doen. Het (voorlopig) gratis aanbieden zou een verkeerd signaal geven. IMV heeft namelijk een bepaalde waarde: de kostprijs van het materiaal,  de handeling van het hervedelen van de medicatie (technische akte), het opstellen van het toedieningsschema en de opvolging van uw patiënt (voortgezette farmaceutische zorg),…De praktijk leert ons dat het vragen van een onkostenvergoeding van € 5 à 10 per patiënt per week gangbaar is. Dit is echter een vrije en individuele keuze. Biedt u de dienst toch gratis aan, dan raden wij aan om er alsnog een waarde aan te koppelen (en deze bv. te doorschrappen), zodat de patiënt de waarde van de dienst waarvan hij/zij kosteloos kan genieten weet te appreciëren.

 

Wanneer u aan de patiënt een onkostenvergoeding aanrekent, moet u uw patiënt hiervan op voorhand op de hoogte brengen (via een affiche voor ambulante patiënten, via contract/mandaat voor WZC bewoner,…). De vergoeding is overigens een “onkostenvergoeding” en is geenszins een honorarium voor farmaceutische zorg.
Nu er een concreet wettelijk kader voor IMV bestaat, eist APB dat er, binnen de ziekteverzekering een specifiek honorarium kan worden aangerekend. De besprekingen hierover lopen.

 Top

Praktische tools

Voorbeelddocumenten:

Algemeen:

Presentaties infoavond IMV:

Top