Contactkaartje

Handleiding voor een kwalitatief overleg tussen apotheker en huisarts

Vormingspakket

Hoe organiseer ik een overleg?

Enquete

Andere initiatieven

Overzicht praktische tools

 

Onze vereniging streeft ernaar de dialoog tussen apothekers en artsen te bevorderen omdat we van mening zijn dat een goede samenwerking essentieel is voor een kwalitatieve en efficiënte zorg van uw patiënt. Daarom ontwikkelden we, samen met het Huis voor Gezondheid en de RML-B een aantal tools om het overleg tussen Brusselse huisartsen en apothekers mogelijk te maken en te bevorderen.

 

CONTACTKAARTJE

Het contactkaartje kan u gebruiken om snel en eenvoudig een ontmoeting of overleg aan te vragen bij de huisarts(en) met wie u een nauwer contact wil. Het volstaat om de linker binnenzijde in te vullen en het kaartje in de brievenbus van de huisarts te doen. De arts kan dan op zijn beurt de rechterzijde invullen en terug overmaken. Als u de arts kent kan u hem/haar uiteraard ook gewoon persoonlijk aanspreken, bellen of mailen.

 

Contactkaartje gericht aan de huisarts

Contactkaartje gericht aan de apotheker

  Top

HANDLEIDING VOOR EEN KWALITATIEF OVERLEG TUSSEN APOTHEKER EN HUISARTS

De handleiding voor overleg biedt u een concrete leidraad om een praktisch en gestructureerd overleg te organiseren en eventuele gemaakte afspraken te specifiëren.  Deze handleiding bespreekt verschillende inhoudelijke thema’s waarover kan worden overlegd met de huisarts(en):

 

1. Bereikbaarheid en communicatie

2. Algemene afspraken m.b.t het voorschrift

3. Misbruik en verslaving*

4. Magistrale bereidingen*

5. Voorschrift op stofnaam en substitutie

6. Wachtdienstregeling

7. Zorgtrajecten

 

* De thema’s aangeduid met dit teken zijn erkent door het RIZIV. Hiervoor kan een financiering worden aangevraagd.  De andere pakketten wachten momenteel nog op erkenning.

 

Elk thema wordt beknopt toegelicht en gevolgd door suggestievragen die als leidraad kunnen dienen voor het overleg. De suggestievragen worden steeds gevolgd door relevante wetgeving en achtergrondinformatie, waarin u een antwoord kan vinden op de meest gestelde vragen en problemen. Het biedt u niet alleen een ondersteuning voor het overleg, maar zorgt er ook voor dat er geen afspraken worden gemaakt die niet conform de wetgeving zijn.

 

U kan de volledige handleiding downloaden in pdf-formaat (versie 2015).

Klik hier voor de franstalige versie.

 

De handleiding is eveneens beschikbaar onder vorm van een map, met duidelijke onderverdeling per thema. De leden van onze tariferingsdienst ontvingen deze map gratis, dankzij de financiële steun van Curalia. Niet-tariferende leden, alsook de Brusselse huisartsen, kunnen de map ontvangen op aanvraag.

 Top

VORMINGSPAKKET

We stellen ook een Powerpoint-presentatie ter beschikking die als basis kan dienen voor de opbouw van een overleg. De Powerpoint-presentatie is gebaseerd op de handleiding voor een kwalitatief overleg en behandelt volgende thema’s:

 

1. Bereikbaarheid en communicatie

2. Algemene afspraken m.b.t het voorschrift

3. Misbruik en verslaving*

4. Magistrale bereidingen*

5. Voorschrift op stofnaam en substitutie

6. Wachtdienstregeling

7. Zorgtrajecten

 

* De thema’s aangeduid met dit teken zijn erkent door het RIZIV. Hiervoor kan een financiering worden aangevraagd.  De andere pakketten wachten momenteel nog op erkenning.

 

Elk thema wordt ingeleid met een aantal algemene vragen om in groep te bespreken en in gedachten te houden. Vervolgens worden meer specifieke zaken besproken op ‘vraag en antwoord’-wijze (basisprincipes, wetgeving, …). Regelmatig verschijnt een pop-up met daarop meer specifieke vragen waarrond kan worden gediscussieerd door de deelnemers en akkoorden worden gezocht. Op het einde van elk hoofdstuk worden de gevonden “good practices” en eventueel gemaakte afspraken kort opgesomd. Wij raden aan om 3 thema’s te behandelen per bijeenkomst van 2 uur.

 

U kan de  volledige presentatie downloaden in Powerpoint-formaat.

Klik hier voor de presentatie in het frans.

 

Alle LOK-verantwoordelijke huisartsen (Lokale Onderzoekskringen) in Brussel ontvingen het vormingspakket per post.

 Top

HOE ORGANISEER IK EEN OVERLEG?

Bent u huisarts of apotheker en wenst u een overleg te organiseren? Wij helpen u op twee manieren:

 • U regelt zelf de organisatie vanuw overleg
 • U wenst onze steun bij het organiseren van het overleg

Meer info, praktische tips en een samenwerkingsovereenkomst vindt u terug in onze praktische handleiding voor het organiseren van een overleg.

 

Het artikel “Wanneer apotheker en huisarts elkaar ontmoeten” (Pharmabulletin januari 2014) geeft ook meer uitleg over de aanpak om een overleg met de huisarts(en) aan te gaan, gebruik makend van de tools die we ter beschikking stellen.

 

RIZIV Financiering

U kunt financiële steun aanvragen van het RIZIV (2.500€) als u voldoet aan volgende voorwaarden:

 •  Het thema van uw overleg moet een onderwerp zijn dat goedgekeurd is door het RIZIV binnen het kader van een ‘Kwaliteitsbevorderend programma’ met het bijhorende didactisch materiaal dat beschikbaar is op de website van het RIZIV.
 • De aanvrager moet een team zijn bestaande uit een (huis)arts en een apotheker.
 • Er mag geen derde partij die (al dan niet direct) verbonden is met de farmaceutische industrie betrokken zijn bij het project.
 • Zowel een verslag van de bijeenkomst*, als een evaluatieverslag (bekomen na bevraging en/of na kwantitatieve dataverzameling via PharmaNet) dat een effect toont van de gemaakte afspraken en aanbevelingen, dienen te worden voorgelegd aan het RIZIV.

Praktisch, om een lokaal MFO aan te vragen dient u:

 1. Het dossier* te vervolledigen
 2. Het te versturen per aangetekende brief naar het Secretariaat CEM -RIZIV -Dienst zorgkwaliteit -Tervurenlaan 211 -1150 Brussel
 3. Een elektronische versie te versturen naar MFOCMP@inami.fgov.be

*Het document waarmee u een financiële vergoeding kan aanvragen, het voorbeeldverslag van een overleg en andere
informatie is beschikbaar op de site van het RIZIV.

Indien u geïnteresseerd bent om een overleg te organiseren of meer informatie wil, kan u ons contacteren via het contactformulier of door een mailtje te sturen naar stefaan.timperman@upb-avb.be.

  Top

ENQUETE

Alvorens tools te ontwikkelen om het overleg te ondersteunen, wilden we nagaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen. Daarom voerden we in 2012, samen met het Huis voor Gezondheid, een enquête uit bij Brusselse huisartsen en apothekers. Uit de resultaten van de enquête bleek dat er een duidelijke nood is aan meer overleg tussen apothekers en huisartsen uit dezelfde wijk en dat er een uitgesproken vraag is naar de organisatie van dit overleg. De resultaten van de enquête dienden als basis voor het ontwikkelen van de praktische tools.

 

Klik hier om de volledige resultaten van de enquête te bekijken

Klik hier om een visuele presentatie van de resultaten te bekijken (m.h.v. de pijlen op uw klavier).

Top

 

ANDERE INITIATIEVEN

Er bestaan meerdere initiatieven en structuren die u kunnen ondersteunen bij de organisatie van een MFO:

 

 • Eénlijn.be
  Het project éénlijn.be is gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en wordt aangestuurd door Domus Medica, het Vlaams Apothekers Netwerk en het Huis voor Gezondheid. Het doel is alle zorgverstrekkers in de eerste lijn vertrouwd te maken met al die nieuwe technologieën. De ICT-ondersteuning wordt eerst aangeboden in multidiscplinaire groepen. De opleidingen verlopen interactief en je krijgt de mogelijkheid om allerlei vragen te stellen. De vormingen worden gratis aangeboden en zijn in eerste instantie gericht op huisartsen en apothekers. Overtuigd? Lijkt dit je interessant?Surf dan naar de website www.éénlijn.be en schrijf je in voor één van de vermelde opleidingen. Voor de Brusselse zorgverleners nemen UPB-AVB en het Huis voor Gezondheid dit project concreet en praktisch op.
 • “Cercles de qualité”
  De franstalige post-universitaire instituten voor apothekers (SSPF) en artsen (SSMG) organiseren de « Cercles de Qualités » waarbij artsen en apothekers rond bepaalde thema’s worden verenigd.Het betreft een interactieve bijeenkomst (geen ex-cathédra presentatie) waarbij de zorgverleners rond een bepaald thema de dagelijkse praktijk toetsen aan bestaande richtlijnen een aanbevelingen. Een huisarts en/of apotheker animeert de Cercles de Qualité op basis van een gevalideerd dossier (Dossier de « Promotion de la Compétence »). Meer info op de site van de SSPF.
 • Multidisciplinair Overleg – E-Zorgplan
  Een multidisciplinair overleg in de thuiszorg is een overlegbijeenkomst met minstens 3 professionele zorgaanbieders van verschillende disciplines, waaronder verplicht de huisarts en de verpleger (indien van toepassing). Daarnaast kunnen ook andere zorgverleners deelnemen (apotheker, kinesitherapeut,…), hulpverleners, de patiënt (of vertegenwoordiger), familie en mantelzorgers.Meer info op de site van Brussels Overleg Thuiszorg vzw (BOT vzw) of SISD-Bruxelles.
 • LOK – Magistrale bereidingen (MFK)
  Vzw MFK (Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg) biedt LOK-avonden aan (LOK staat voor Lokale Kwaliteitskringen) rond het thema “magistrale bereidingen”. De sprekers zijn gekwalificeerde apothekers. Een LOK-avond “Magistraal” is een uitstekende gelegenheid om het contact en overleg tussen artsen en apothekers te bevorderen. Spreek de LOK-verantwoordelijke uit uw wijk aan en doe dit voorstel. Contacteer het Huis voor Gezondheid of de RML-B (franstalig) om de LOK-verantwoordelijke uit uw wijk te kennen. Klik hier voor meer inlichtingen rond de LOK-avonden van MFK.

Top