Overzicht

Gasvormige zuurstof
Zuurstofconcentrator
Vloeibaar zuurstof
Chronische hypoxemie

 

Download hier het volledige dossier “Zuurstoftherapie” in PDF-bestand.

 

OVERZICHT

Op 1 juli 2012 werd de reglementering rond de zuurstof grondig gewijzigd.

De officina-apotheker wordt enkel nog ingeschakeld in de korte termijn zuurstoftherapie.

 

INDICATIE

TYPE ZUURSTOF

VOORWAARDEN VOOR TERUGEBTALING

Acute hypoxemie

Gasvormig zuurstof
Zuurstofconcentrator

Mits machtiging adviserend geneesheer,
geldig gedurende 12 maanden.
Terugbetalingsperiode: 3 x 1 maand behandeling (opeenvolgend of niet).

Cluster Hoofdpijn

Gasvormig zuurstof

Mits machtiging adviserend geneesheer,
De machtiging tot terugbetaling is onbeperkt geldig

Palliatieve patiënt
met acute hypoxemie

Gasvormig zuurstof
Zuurstofconcentrator

Mits melding op het voorschrift
“derdebetalersregel van toepassing”

Chronische hypoxemie

Gasvormig zuurstof
Zuurstofconcentrator
Vloeibaar zuurstof

Terugbetaling via het ziekenhuis (dienst pneumologie) via de revalidatie-overeenkomst.

Voor de lange termijn zuurstoftherapie, dient de patiënt zich steeds te wenden tot een pneumologische dienst van een ziekenhuis. De zuurstof voor chronische patiënten wordt dan voortaan door het ziekenhuis geleverd en gefactureerd in het kader van de revalidatie-overeenkomst afgesloten met het ziekenhuis (dienst pneumologie).

 

Vloeibare zuurstof wordt voorbehouden aan de lange termijn zuurstoftherapie via de revalidatie-overeenkomst en is niet meer terugbetaald via de officina.

 

Sinds 1 juli 2012 wordt één forfaitair honorarium per maand en per patiënt voorzien voor de apo­theker voor de begeleiding van de therapie en de coördinatie van de tarificatie van de patiënten onder zuurstoftherapie met gas­vormige zuurstof of een zuurstofconcentrator. Het bedrag van dit honorarium bedraagt 13.11 € (= P x 6,70).

De CNK-Code voor het honorarium gasvormige zuurstof is: 4004-693

De CNK-code voor het honorarium zuurstofconcentrator is: 4004-941

 

De cumul van een terugbetaling van de forfaits voor gasvormige zuurstof en een terugbetaling van de forfaits en honoraria voor een zuurstofconcentrator is niet meer toegelaten. In het geval van een levering van een noodfles medische gasvormige zuurstof, wordt het gasvormige zuurstof zelf ook niet meer terugbetaald.

Top

GASVORMIG ZUURSTOF

Gasvormige zuurstof is de meest voorkomende toedieningsvorm van zuurstof in de medische sector. Er bestaan kleine flessen voor ambulant gebruik die slechts 2kg wegen en kunnen worden meegedragen in een rugzak, en er bestaan grotere flessen die op een vaste plaats worden opgesteld. De meest voorkomende types van flessen zijn: 400l (B2), 1000l (B5), 2100l (B10) en 4200l (B20). Voordat de zuurstof door de patiënt gebruikt kan worden, moet de druk die in de fles heerst gereduceerd worden met behulp van een ontspanner. Meestal zit de ontspanner geïntegreerd op de fles maar voor sommige flessen moet een ontspanner apart bijgehuurd worden.

 

Indicaties

De indicaties en terugbetalingsvoorwaarden voor de korte termijn zuurstoftherapie via de officina zijn de volgende (K.B. van 21/12/2001 aangaande de terugbetaalbare geneesmiddelen en K.B. van 24/10/2002 aangaande de terugbetaalbare medische hulpmiddelen):

 • Palliatieve patiënten die lijden aan acute hypoxemie:
 • Voorgeschreven door de huisarts of specialist en terugbetaald mits een schriftelijke vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’ (code ‘V’ in het tarief).
 • De arts zorgt voor de notificatie van het statuut “palliatieve patiënt” bij het ziekenfonds. De apotheker moet niet nagaan of het statuut van “palliatieve patiënt” werkelijk bij het ziekenfonds werd aangevraagd en erkend. De vermelding “derdebetalersregel van toepassing” volstaat.
 • De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof.
 • Acute hypoxemie:
 • Voorgeschreven door de huisarts of specialist en terugbetaald mits een machtiging van de adviserend geneesheer (type b – code ‘?’ in het tarief).
 • Sinds 01/10/2012, bedraagt de toegelaten terugbetalingsperiode voortaan maximum 3 x 1 maand behandeling (opeenvolgende maanden of niet) over een totale periode van 12 maanden. Het zal voortaan niet meer nodig zijn om een periode van minimum 12 maanden zonder terugbetaling te bereiken, alvorens de toekenning van een nieuwe terugbetaling. Wanneer de periodes niet opeenvolgend zijn, zal het RIZIV tegemoetkomen in de installatiekosten bij elke nieuwe periode van 1 maand.
 • Het voorschrift wordt opgesteld voor maximaal 1 maand, het kan “lopende maanden” zijn (bv. van 24/01 tot 23/02).
 • De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof, tenzij de 1ste maand van gebruik van vloeibare medische zuurstof of een zuurstofconcentrator in het kader van de revalidatie-conventie zuurstoftherapie.
 •  Cluster hoofdpijn:
 • Voorgeschreven door de behandelende arts en terugbetaald mits een machtiging van de adviserend geneesheer (type d – code ‘?’ in het tarief).
 • Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend geneesheer afhankelijk van een omstandig verslag, opgesteld door een neuroloog, een neurochirurg of een neuropsychiater die de diagnose van Clusterhoofdpijn bevestigt en het opstarten van de behandeling met de specialiteit verantwoordt gebaseerd op de huidige klinische toestand van de patiënt.
 • Op basis van deze gegevens reikt de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging uit. De machtiging tot terugbetaling is onbeperkt geldig.
 • Het gebruikelijke debiet van 10 à 12L/min in bursttoediening gedurende ongeveer 15 minuten kan niet bereikt worden met een zuurstofconcentrator. Daarom wordt voor cluster hoofdpijn enkel gasvormig zuurstof vergoed en niet de zuurstofconcentrator.

Andere indicaties worden niet meer terugbetaald via de openbare apotheek.


Voor de lange termijn zuurstoftherapie, dient de patiënt zich steeds te wenden tot een pneumologische dienst van een ziekenhuis. De zuurstof voor chronische patiënten wordt dan voortaan door het ziekenhuis geleverd en gefactureerd in het kader van de revalidatie-overeenkomst afgesloten met het ziekenhuis (dienst pneumologie).

 

Indien de patiënt niet in aanmerking komt voor terugbetaling via de apotheek noch via het ziekenhuis, heeft de patiënt nog de keuze om zijn zuurstoftherapie verder te zetten zonder terugbetaling. De apotheker mag in dat geval zijn eigen honoraria bepalen en deze aan de patiënt aanrekenen, op voorwaarde dat hij de patiënt hierover van bij de start heeft ingelicht. De bedragen van de forfaitaire tussenkomst dienen als referentie maar houden in dat geval geen verplichting in.

Wenst de patiënt zijn therapie niet verder te zetten, dan is het aan de apotheker om contact op te nemen met de leverancier en behandelende arts voor het regelen van de terugname van het materiaal.

 Top

Het voorschrift

De voorschrijvende arts vermeldt op het voorschrift naast de wettelijke vermeldingen eveneens:

 • gasvormige zuurstof per maximum van 1 kalendermaand voorgeschreven
 • de dosering (in liter per minuut en aantal uren per dag)
 • in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger

Het voorschrift wordt opgesteld voor maximaal 1 kalendermaand.

We raden u aan te streven naar 1 voorschrift per maand voor gasvormige zuurstof om de koppeling met de maandelijkse factuur van de leverancier te vereenvoudigen

Er is geen beperking in het aantal flessen zuurstof.

 Top

Terugbetaling

Sinds 1 juli 2012 wordt het gasvormige zuurstof enkel nog terugbetaald mits machtiging van de adviserend geneesheer of de schriftelijke melding “derdebetalersregeling van toepassing’.

Indien u er aan twijfelt of de patiënt wel degelijk een attest zal bekomen, kan u ook opteren voor het rekenen van een waarborg, net zoals dat vaak wordt gedaan bij het verhuren van een aerosoltoestel. Zuurstof zélf is volledig gratis voor de patiënt, ongeacht het aantal flessen. De toebehoren, staangeld en installatie worden terugbetaald voor zover het maximum forfait niet overgeschreden wordt.

 

Maximum-tussenkomst RIZIV per kalendermaand en per patiënt:

 • € 22,17, forfait voor de huursom voor flessen en ontspanner;
 • € 2,54,  voor zuurstofmaskers en/of zuurstofbrillen;
 • € 1,70,  voor zuurstofslangen;
 • € 4,41,  voor luchtbevochtigers voor éénmalig gebruik
  –>Per kalendermaand per patiënt wordt slechts één huursom, één zuurstofmasker of zuurstofbril, één zuurstofslang en één luchtbevochtiger vergoed.
 • € 13,11, inclusief BTW, voor het honorarium voor de coördinatie en opvolging
  –> Per kalendermaand en per patiënt mag slechts eenmaal het honorarium voor de coördinatie en opvolging aangerekend worden.
 • € 33,03 voor de installatie door de leverancier of apotheker
  –>  De kosten voor installatie kunnen slechts éénmaal per therapie aangerekend worden. Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien de vorige therapie sinds tenminste 1 jaar verstreken is (Behalve in het geval van acute hypoxemie, wanneer de periodes niet opeenvolgend zijn, zal het RIZIV tegemoetkomen in de installatiekosten bij elke nieuwe periode).

LEVERING EN INSTALLATIE DOOR DE LEVERANCIER


De leverancier levert en installeert de gasvormige zuurstof en bijkomend materiaal, geeft de nodige uitleg, volgt de therapietrouw op en is standby indien zich een probleem voordoet. De apotheker verbindt zich ertoe in te staan voor de betaling van de door de leverancier aan hem gefactureerde installatiekosten en kosten voor levering van gasvormige zuurstof en van het bestelde toebehoren, inclusief de eventuele waarborgen bij verhuur van het toebehoren.

Indien de apotheker de installatie en de levering van zuurstof laat uitvoeren door een leverancier, is de tarifering voortaan gebaseerd op de prestaties en hulpmid­delen die geïdentificeerd worden door generieke CNK codes.

Deze nationale codenummers worden eveneens vermeld op de facturen van de leveranciers. De vroegere tabel met specifieke CNK-codes voor iedere firma die op de website van het RIZIV gepubliceerd werd, valt dus weg. Voortaan gebruiken alle firma’s dezelfde CNK codes

 

Praktisch:

 • Kopie van de factuur aan het voorschrift hechten.
 • CNK’s van op de factuur overnemen en inbrengen in de software.

De apotheker mag niet meer dan de maximale forfaits factureren aan het RIZIV. Indien het bedrag gefactureerd door de leverancier, het bedrag van het RIZIV forfait overschrijdt, mag de apotheker het verschil tussen het door de leverancier gefactureerde bedrag en het terugbetaald bedrag terugvorderen bij de patiënt.

 

Opgelet: Als er toeslag aangerekend wordt ten laste van de patiënt, kan die niet hoger zijn dan 20% van het forfait van de toebehoren (zie tabel).

CNK

Prestatie of hulpmiddel

Max. forfait / maand

Max. supplement
voor de patient (20%)

Forfait
+ 20%

4005-153

Masker of bril (met of zonder slang)
(Eén zuurstofmasker of zuurstofbril per kalendermaand)

2,54 €

0,51 €

3,05 €

4005-161

Verlengslang voor masker of bril
(Eén zuurstofslang per kalendermaand)

1,70 €

0,34 €

2,04 €

4005-179

Wegwerpbevochtiger
(Eén luchtbevochtiger per kalendermaand)

4,41 €

0,88 €

5,29 €

4005-187

Staangeld fles (huur) met of zonder ontspanner
(Eén forfait per maand. Geen cumul met het forfait van zuurstofconcentrator)

22,17 €

4,43 €

26,60 €

4005-195

Eerste installatie O2 en terugname
(Eénmaal per therapie. Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien de vorige therapie sinds tenminste 1 jaar verstreken is. Behalve in het geval van acute hypoxemie, wanneer de periodes niet opeen-volgend zijn, zal het RIZIV tegemoetkomen in de installatiekosten bij elke nieuwe periode)

33,03 €
(Px16,88)

0.00 €

0.00 €

Zie factuur

Zuurstoffles zelf
(Te vermenigvuldigen met het aantal gefactureerde flessen)

Zie factuur

/

/

4004-693

Honorarium voor coördinatie en opvolging
(Eénmaal per maand per patiënt 

13,11€
(P x 6,70)

/

/

Iedere leverancier van zuurstof kan zijn prijzen vrij bepalen. We raden de apothekers aan om de vrije marktwerking wat dit betreft goed in de gaten te houden en een weloverwogen keuze te maken in functie van de geleverde service, de aangerekende prijzen en het eventueel supplement ten laste van zijn patiënt. Daarbij dient de apotheker vooral in de gaten te houden wanneer er meer gefactureerd wordt dan het forfait + 20%. Wanneer dat bedrag overschreven wordt, kan hij die bedragen immers noch aan het RIZIV noch aan de patiënt aanrekenen !

 

Een voorschrift voor de aflevering van zuurstof alsook dit getuigschrift is in alle gevallen noodzakelijk voor het indienen in de tarifering van deze prestaties of hulpmiddelen.

Het voorschrift en het ondertekend getuigschrift worden overgemaakt aan de tariferings­dienst.

 Top

LEVERING EN INSTALLATIE DOOR DE APOTHEKER


De apotheker die in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf verkiest om zelf in te staan voor het installeren van de gasvormige zuurstof en het toebehoren bij de rechthebbende thuis, verbindt zich ertoe :

 1. de installatie te controleren op haar werking;
 2. de rechthebbende, zowel mondeling als middels geschreven documentatie, te informeren over het correct gebruik van het toebehoren en het doseren van de  zuurstof;
 3. de flessen met gasvormige zuurstof (maximaal drie) aan de rechthebbende te verhuren, en hierbij te waken over de goede rotatie van de voorraad zuurstofflessen, teneinde het aantal eenheden waarvoor aan de rechthebbende een huursom wordt aangerekend zo beperkt mogelijk te houden;
 4. een ontspanner te verhuren, al dan niet geïntegreerd in de zuurstoffles ;
 5. de rechthebbende permanent het gebruik van een zuurstofmasker, en/of een zuurstofbril en een zuurstofslang te garanderen;
 6. de rechthebbende, naargelang het voorschrift, per kalendermaand een    luchtbevochtiger voor éénmalig gebruik te leveren ;
 7. voor de totale dienstverlening vermeld onder de punten 1 tot en met 4, inclusief de eventuele waarborgen bij verhuur van het toebehoren, aan de rechthebbende niet  méér aan te rekenen dan het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming.

Praktisch:

 

De apotheker maakt éénmaal per kalendermaand een getuigschrift van aflevering op (zie bijlage) en vermeldt hierop

 • de CNK code en de omschrijving van het aangerekende toebehoren;
 • de huursom per eenheid per dag of per maand;
 • het aantal verhuurde eenheden ;
 • het aantal dagen waarover dit toebehoren werd verhuurd. Indien het toebehoren op maandbasis werd verhuurd, vermeldt de apotheker in deze rubriek “1 maand”;
 • de prijs per eenheid.

De apotheker past onderstaande forfaits en prijzen toe en mag geen supplement aan de patiënt rekenen.

 

CNK Prestatie of huurmiddel

Maximum / maand

4003-935 Masker of bril (met of zonder slang)
(Eén zuurstofmasker of zuurstofbril per kalendermaand)

2,54 €

4003-943 Verlengslang voor masker of bril
(Eén zuurstofslang per kalendermaand)

1,70 €

4003-950 Wegwerpbevochtiger
(Eén luchtbevochtiger per kalendermaand)

4,41 €

4003-968 Staangeld fles (huur) met of zonder ontspanner
(Eén forfait per maand. Geen cumul met het forfait van zuurstofconcentrator)

2,17 €

4003-976 Eerste installatie O2 en terugname
(Eénmaal per therapie. Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien de vorige therapie sinds tenminste 1 jaar verstreken is. Behalve in het geval van acute hypoxemie, wanneer de periodes niet opeenvolgend zijn, zal het RIZIV tegemoetkomen in de installatiekosten bij elke nieuwe periode)

33,03 €
(P x 16,88)

zie factuur Zuurstoffles zelf
(Te vermenigvuldigen met het aantal gefactureerde flessen )

Voir facture

4004-693 Honorarium voor coördinatie en opvolging
(Eénmaal per maand per patiënt )

13,11 €
(P x 6,70)

Een voorschrift voor de aflevering van zuurstof alsook het getuigschrift is in alle gevallen noodzakelijk voor het indienen in de tarifering van deze prestaties of hulpmiddelen.

Het voorschrift en het ondertekend getuigschrift worden overgemaakt aan de tariferings­dienst.

 Top

ZUURSTOFCONCENTRATOR

Een zuurstofconcentrator is een medisch instrument dat zuurstof uit de omgevingslucht haalt. Dit gebeurt door de omgevingslucht door een filter te zuigen waarvan de poriën zo klein zijn dat enkel moleculen van de grootte van O2 doorgelaten worden. Men verkrijgt zo een gasvormig concentraat dat ongeveer 95% O2 bevat. Deze lucht wordt vervolgens aan de patiënt geleverd door een kunststof buis die is verbonden aan een neusslang. Het debiet van een zuurstofconcentrator kan ingesteld worden op waarden tussen 0,5 en 5 l/min.

De apotheker staat garant voor het goede verloop van de behandeling en verzekert de goede coördinatie arts/patiënt/firma/apotheker.

 

Indicaties

De indicaties en terugbetalingsvoorwaarden voor de korte termijn zuurstoftherapie via de officina zijn de volgende (K.B. van 21/12/2001 aangaande de terugbetaalbare geneesmiddelen en K.B. van 24/10/2002 aangaande de terugbetaalbare medische hulpmiddelen):

 •  Palliatieve patiënten die lijden aan acute hypoxemie :
  • Voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een schriftelijke vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’ (code ‘V’ in het tarief).
  • De arts zorgt voor de notificatie van het statuut “palliatieve patiënt” bij het ziekenfonds. De apotheker moet niet nagaan of het statuut van “palliatieve patiënt” werkelijk bij het ziekenfonds werd aangevraagd en erkend. Dit is de verantwoordelijkheid van de voorschrijvende arts. De vermelding “derdebetalersregel van toepassing” volstaat.
  • De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof.
 • Acute hypoxemie:
  • Voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een machtiging van de adviserend geneesheer (type b – code ‘?’ in het tarief).
  • Sinds 01/10/2012, bedraagt de toegelaten terugbetalingsperiode voortaan maximum 3 x 1 maand behandeling (opeenvolgende maanden of niet) over een totale periode van 12 maanden.  Het zal voortaan niet meer nodig zijn om een periode van minimum 12 maanden zonder terugbetaling te bereiken, alvorens de toekenning van een nieuwe terugbetaling. Wanneer de periodes niet opeenvolgend zijn, zal het RIZIV tegemoetkomen in de installatiekosten bij elke nieuwe periode van 1 maand.
  • Het voorschrift wordt opgesteld voor maximaal 1 maand, het kan dus “lopende maanden” zijn (bv. van 24/01 tot 23/02.
  • De voorschrijvende arts houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof, tenzij de 1ste maand van gebruik van vloeibare medische zuurstof of een zuurstofconcentrator in het kader van de revalidatie-conventie zuurstoftherapie.

Andere indicaties worden niet meer terugbetaald via de offina-apotheker.
Voor de lange termijn zuurstoftherapie, dient de patiënt zich steeds te wenden tot een pneumologische dienst van een ziekenhuis. De zuurstof voor chronische patiënten wordt dan voortaan door het ziekenhuis geleverd en gefactureerd in het kader van de revalidatie-overeenkomst afgesloten met het ziekenhuis (dienst pneumologie).

 

Indien de patiënt niet in aanmerking komt voor terugbetaling via de apotheek noch via het ziekenhuis, heeft de patiënt nog de keuze om zijn zuurstoftherapie verder te zetten zonder terugbetaling. De apotheker mag in dat geval zijn eigen honoraria bepalen en deze aan de patiënt aanrekenen, op voorwaarde dat hij de patiënt hierover van bij de start heeft ingelicht. De bedragen van de forfaitaire tussenkomst dienen als referentie maar houden in dat geval geen verplichting in.
Wenst de patiënt zijn therapie niet verder te zetten, dan is het aan de apotheker om contact op te nemen met de leverancier en behandelende arts voor het regelen van de terugname van het materiaal.

 Top

Het voorschrift

Het voorschrift (opgemaakt op een officieel voorschriftmodel) wordt maandelijks opgesteld en vermeldt het volgende :

 • het type zuurstof generisch voorgeschreven (vb: OXYCONCENTRATOR) of met vermelding van de firma.
 • de periode waarvoor deze hoeveelheid wordt voorgeschreven (van DD/MM/JJJJ tot DD/MM/JJJJ);
 • eventueel ook de posologie (uitgedrukt in liter per minuut en aantal uren per dag) ;
 • in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger.

Indien de apotheker het merk van de firma wenst te veranderen, moet de voorschrijver gecontacteerd worden. Indien het om een generisch voorschrift gaat, heeft de apotheker de keuze van leverancier.

Er is slechts 1 voorschrift per maand nodig. Het aanhechten van de factuur is niet verplicht, maar toch aangeraden.

 Top

De terugbetaling:

Sinds 1 juli 2012  wordt de oxyconcentrator enkel nog terugbetaald mits machtiging van de adviserend geneesheer of de schriftelijke melding “derdebetalersregeling van toepassing’).

Indien u er aan twijfelt of de patiënt wel degelijk een attest zal bekomen, kan u ook opteren voor het rekenen van een waarborg, net zoals dat vaak wordt gedaan bij het verhuren van een aerosoltoestel.
De therapie met de zuurstofconcentrator is gratis voor de patiënt op voorwaarde dat de apotheker een volledig voorschrift ontvangt en, zo nodig, een attest van de adviserend geneesheer.
De toebehoren, staangeld en installatie worden terugbetaald voor zover het maximum niet overgeschreden wordt.

 

Maximum-tussenkomst RIZIV per kalendermaand en per patiënt :

 • € 90,10 inclusief BTW, voor het huurgeld en onderhoud van de oxyconcentrator ;
  • Het huurgeld en onderhoud dekt :
   • het huren van het toestel
   • één zuurstofbril of masker
   • één zuurstofslang
   • het vervangen van de filters na hun voorziene levensduur
   • de accessoires gelinkt aan de installatie en de eventuele levering van een reservefles gasvormig zuurstof.
 • € 5,51 inclusief BTW, voor luchtbevochtigers voor éénmalig gebruik
   • Per kalendermaand per patiënt wordt slechts één huurgeld en onderhoud en één luchtbevochtiger vergoed. De apotheker mag het verschil tussen het door de leverancier-niet apotheker gefactureerde bedrag en de verzekerings-tegemoetkoming terugvorderen bij de rechthebbende.
   • Een cumul van de forfaits voor de terugbetaling van gasvormig zuurstof en de forfaits voor de terugbetaling van de oxyconcentrator is niet meer toegestaan vanaf 1 juli 2012.
 • € 13,11 inclusief BTW, voor het honorarium voor de coördinatie van de apotheker
   • Per kalendermaand en per patiënt mag slechts eenmaal het honorarium voor de coördinatie en opvolging aangerekend worden.
   • De cumul van een terugbetaling van de honoraria voor gasvormige zuurstof en de honoraria voor een zuurstofconcentrator is niet meer toegelaten vanaf 1 juli 2012.
 •  € 33,03 inclusief BTW voor de installatie door de leverancier
   • De kosten voor installatie kunnen slechts éénmaal per therapie aangerekend worden. Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien de vorige therapie sinds tenminste 1 jaar verstreken is. (Behalve in het geval van acute hypoxemie, wanneer de periodes niet opeenvolgend zijn, zal het RIZIV tegemoetkomen in de installatiekosten bij elke nieuwe periode).

De cumul van een terugbetaling van de forfaits voor gasvormige zuurstof en een terugbetaling van de forfaits voor een zuurstofconcentrator is niet meer toegelaten sinds 1 juli 2012.

 

Praktisch

 • Kopie van de factuur aan het voorschrift hechten (niet verplicht maar toch aangeraden);
 • CNK’s van op de factuur overnemen en inbrengen in de software. Hierbij zijn de cnk’s voor de toebehoren en zuurstof verschillend van firma tot firma.

U voert deze verschillende CNK’s in:

CNK

Prestatie of hulpmiddel

Maximum / maand

Zie factuur

Wegwerpbevochtiger
(Eén luchtbevochtiger per kalendermaand)

5,51 €

Zie factuur

Huurgeld en onderhooud
(Eén forfait per maand. Geen cumul met het forfait van zuurstof-concentrator.)

90,10 €

Zie factuur

Eerste installatie O2 en terugname
(UEénmaal per therapie. Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien de vorige therapie sinds tenminste 1 jaar verstreken is. Behalve in het geval van acute hypoxemie, wanneer de periodes niet opeenvolgend zijn, zal het RIZIV tegemoetkomen in de installatiekosten bij elke nieuwe periode)

33,03 €

4004-941

Honorarium voor coördinatie en opvolging
(Eénmaal per maand per patiënt )

13,11 €
(P x 6,70)

De combinatie van een therapie met zuurstofconcentrator en gasvormig zuurstof komt vaak voor.

De patiënt kan bijvoorbeeld een reservefles met gasvormig zuurstof in huis hebben (voor het geval dat de oxyconcentrator in panne zou vallen of er een electriciteitsstoring zou zijn) of kan een kleine gasvormige zuurstoffles (meestal 400 liter) nodig hebben om het huis te kunnen verlaten.
Sinds 1 juli 2012 is de cumul van de forfaits voor terugbetaling van de oxyconcentrator en de forfaits voor terugbetaling van gasvormig zuurstof niet meer toegestaan. Hetzelfde geldt voor de honoraria en de kostprijs van het zuurstofgas zelf.

Het huurgeld en onderhoud van een zuurstofconcentrator dekt ook de honoraria die verbonden zijn aan de installatie en de eventuele levering van een noodfles medische gasvormige zuurstof. De gasvormige zuurstof zelf, die eventueel als noodfles wordt geleverd bij een zuurstofconcentrator mag ook niet meer aan het RIZIV gefactureerd worden.

 Top

VLOEIBAAR ZUURSTOF

Vloeibare zuurstof wordt voorbehouden aan de lange termijn zuurstoftherapie via de revalidatie-overeenkomst en is sinds 1 juli 2012 niet meer terugbetaald via de officina.

De patiënt dient zich tot een pneumologische dienst van een ziekenhuis te wenden. De zuurstof voor chronische patiënten wordt dan voortaan door het ziekenhuis geleverd en gefactureerd in het kader van de revalidatie-overeenkomst afgesloten met het ziekenhuis (dienst pneumologie).

 Top

CHRONISCHE HYPOXEMIE

Voor de lange termijn zuurstoftherapie dient de patiënt zich steeds te wenden tot een pneumologische dienst van een ziekenhuis. De zuurstof wordt dan door het ziekenhuis afgeleverd en gefactureerd in het kader van de revalidatie-conventie afgesloten met het ziekenhuis.

Top