Algemene inlichtingen
Zorgtraject diabetes type 2
Programma “Educatie en zelfzorg
Chronische nierinsufficiëntie
Nuttige documenten
Meer inlichtingen

 

Klik hier om de checklist “Zorgtrajecten” te downloaden in PDF-formaat


ALGEMENE INLICHTINGEN

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Momenteel is een zorgtraject voorzien voor subgroepen van patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2. Voor andere chronische aandoeningen kan in de toekomst een aangepast zorgtraject ontwikkeld worden.

 

Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen, namelijk:

 • patiënt
 • huisarts
 • specialist

Het traject begint na ondertekening van een “zorgtrajectcontract” door deze 3 partijen en loopt gedurende 4 jaar.

 Top

Waarom een zorgtraject ?

De doelstellingen van een zorgtraject zijn:

 • de aanpak, behandeling en opvolging van uw patiënt organiseren, coördineren en plannen op maat van zijn specifieke situatie.
 • de dialoog stimuleren met uw patiënt zodat hij zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in de opvolging ervan. Dit gebeurt door middel van een persoonlijk zorgplan.
 • een optimale samenwerking nastreven tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners.
 • de kwaliteit van zorg optimaliseren.
Wat zijn de voordelen van het zorgtraject voor de patiënt?
 • zijn consultaties bij de huisarts en bij de specialist van de ziekte worden volledig terugbetaald.
 • hij krijgt de garantie van een nauwgezette samenwerking tussen zijn huisarts, zijn specialist en de andere zorgverleners.
 • hij krijgt alle nodige informatie om zijn ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …).
 • naargelang de ziekte krijgt hij toegang tot specifiek materiaal, tot raadplegingen bij een diëtist, podoloog, …
ZORGTRAJECT DIABETES TYPE 2

Men maakt een onderscheid tussen het zorgtraject diabetes type 2 en het programma educatie en zelfzorg.

 

Zorgtraject diabetes

In het geval van een zorgtraject diabetes komt een educator tussen die de patiënt helpt om inzicht te krijgen in zijn ziekte, de oorzaken, de evolutie en de complicaties. De educator geeft advies en helpt de patiënt om bepaalde doelstellingen te halen die de arts heeft vooropgesteld. Samen met de patiënt kiest hij de meest toegewezen glucometer.

 

Inclusiecriteria:

 • 1 of 2 insuline-injecties per dag.
 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, waarbij insulinebehandeling overwogen wordt.

Exclusiecriteria:

 • type 1 diabetes.
 • zwangerschap of zwangerschapswens.
 • meer dan 2 insuline-injecties per dag.

Patiënten met een “zorgtraject diabetes”hebben recht op:

 • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar.
 • 3 x 50 strips et 100 lancetten per 6 maanden.

De patiënten kunnen het materiaal gratis in de apotheek verkrijgen, op vertoon van een voorschrift van de huisarts met de melding “zorgtraject diabetes” en het vereiste materiaal: glucometer, strips en lancetten. De glucometer kan enkel gratis afgeleverd worden mits attest van de educator waarop de gekozen glucometer vermeld staat. Dit attest wordt door de educator opgesteld (niet door de mutualiteiten!) en moet aan het voorschrift gehecht worden.

 Top

PROGRAMMA EDUCATIE EN ZELFZORG

Het programma educatie en zelfzorg is beperkter dan het zorgtraject. Er is geen tussenkomst van een educator en het is de huisarts die de educatie van de patiënt op zich neemt.

 

 

Inclusiecriteria :

 • 1 of 2 insuline-injecties per dag.
 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, waarbij insulinebehandeling overwogen wordt.

Exclusiecriteria:

 • type 1 diabetes.
 • zwangerschap of zwangerschapswens.
 • meer dan 2 insuline-injecties per dag.

Patiënten met diabetes type 2 met een programma “Educatie en zelfzorg” hebben recht op de terugbetaling van:

 • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar.
 • 2 x 50 strips et 100 lancetten per jaar.

De patiënten kunnen het materiaal gratis in de apotheek verkrijgen, op vertoon van een voorschrift van de huisarts met de melding “programma educatie en zelfzorg” en het vereiste materiaal: glucometer, strips en lancetten. Er is geen attest nodig van de educator voor de aflevering van de glucometer, vermits er geen educator tussenkomt.

Top

 

CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE

Het zorgtraject “chronische nierinsufficiëntie” is een systeem van gedeelde zorg, geformaliseerd in een contract ondertekend door de patiënt, zijn huisarts en een nefroloog, met de samenwerking van de dietist en apotheker.

 

Inclusiecriteria:

 •  vanaf een ernstig stadium (GFR<4545ml/min/1,73m² selon la formule simplifiée MDRD), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse na minstens 3 maanden
 • en/of  met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoe.
 • ouder dan 18 jaar zijn.
 •  niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben.
 •  in staat zijn op raadpleging te gaan.

De apotheker levert de behandeling af en de bloeddrukmeter. Samen met de patiënt kiest hij een gepaste bloeddrukmeter uit en geeft hij alle nodige informatie met betrekking tot het gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de arts om na te gaan of de patiënt in aanmerking komt voor een zorgtraject “nierinsufficiëntie”. De apotheker hoeft dit niet na te gaan, de vermelding “zorgtraject nierinsufficiëntie” op het voorschrift volstaat voor de terugbetaling van de bloeddrukmeter.

Top

 

NUTTIGE DOCUMENTEN

Samen met de lokale multidisciplinaire netwerken (LMN), RML-B en Huis voorGezondheid stelden we handige checklists op, die u helpen bij de aflevering en tarifering van de verschillende zorgtrajecten.

 Top

 

MEER INLICHTINGEN

Zorgtraject.be
Zorgtrajectbrussel.be

Dossier APB over de zorgtrajecten

Top