De SIS-kaart van mijn patiënt vermeldt de categorie 410/000, kan ik de derdebetalersregel toepassen?
Neen, uw patiënt is niet in regel met zijn verzekering. Een terugbetaalde aflevering zal geweigerd worden door Farmanet.

Hoe zit het met de terugbetaling van Hoofdstuk IV bis geneesmiddelen (Thalidomide,..)?
Hoofdstuk IV bis bevat buitenlandse geneesmiddelen die in België niet geregistreerd zijn en waarvoor het RIZIV een tussenkomst voorziet mits attest van de adviserend geneesheer (cat. A of B). Deze geneesmiddelen worden aangegeven in het APB-tarief met de letter "K", voorbeeld Thalidomide, Xenazine (Nitoman),...   Alle nuttige informatie, samen met de lijst van de betrokken geneesmiddelen en de artsenverklaring die u moet bewaren bij het importeren van geneesmiddelen, vindt u in het dossier "Hoofdstuk IV bis".

Is een magistrale bereiding met verwerking van Cymbalta terugbetaald ?
Neen, de specialiteit wordt beschouwd als een galenische vorm die niet geschikt is voor de verwerking in een magistrale bereiding.
U moet steeds de terugbetaling nagaan wanneer u een specialiteit verwerkt in een magistrale bereiding. De meeste softwareprogramma’s hebben deze logica niet voorzien en stellen u enkele vragen om u te laten beslissen of de bereiding wordt terugbetaald of niet. Opdat een een magistrale bereiding waarin een specialiteit is verwerkt terugbetaald zou worden, moet de bereiding aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1.  De specialiteit is terugbetaald
 2. Alle overige bestanddelen zijn terugbetaald
 3. Het actief bestanddeel van de specialiteit bestaat niet als terugbetaalde grondstof
 4. De toedieningsweg wordt niet gewijzigd (uitz: oftalmologische bereidingen)
 5. De voorgeschreven dosis bestaat niet onder vorm van terugbetaalde of niet-terugbetaalde specialiteit (uitz: oftalmologische bereidingen, dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik onder vorm van crème, gel, zalf of pasta)
 6. De verwerking is noodzakelijk omdat het gaat om een vorm die niet kan toegediend worden in de voorgeschreven dosis
 7. De specialiteit is géén vorm is met vertraagde afgifte of een vorm die niet geschikt is voor verwerking (EC, Enteric, MC, LA, CR, Retard, Slow, Durette, Chrono, PL, Diffucaps, pellets…)
Opmerking:
 • De apotheker is verplicht de meest geschikte vergoedbare verpakking te gebruiken
 • Twee verpakkingen van een terugbetaalde specialiteit zijn nooit toegelaten op hetzelfde voorschrift
 •  Het verwerken van een niet terugbetaalde specialiteit in een magistrale bereiding zorgt er steeds voor dat de bereiding niet terugbetaald is.
Volgens deze reglementering kunnen de bereidingen met verwerking van de volgende specialiteiten in geen geval terugbetaald worden:
 • Furadantine MC
 • Cymbalta
 • Efexor Exell
 • Inderal Retard
 • Tegretol CR
 • Redomex Diffucaps

Mag een tandarts Duovent voorschrijven?
Neen, dit is niet toegelaten. Een tandarts mag enkel geneesmiddelen voorschrijven die verband houden met de tandartsenpraktijk (antibiotica, analgetica, eventueel kalmeermiddelen,...). Doet hij dit niet, dan wordt dit aanzien als het onwettig uitoefenen van de geneeskunde. Een tandarts is bijvoorbeeld niet gemachtigd om de pil voor te schrijven voor de leden van zijn familie.

Mag een voorschrift een kleine en een grote verpakking van eenzelfde specialiteit bevatten?
Ja, beiden zullen worden terugbetaald.

Mag ik antibiotica en antimycotica steeds als VOS flaggen?
Neen. Voorschriften voor antibiotica en antimycotica geven geen recht op het VOS-honorarium en mogen dus niet geflagd worden als VOS voorschrift. Indien de arts het antibioticum of antimycoticum effectief op stofnaam heeft voorgeschreven mag u uiteraard het voorschrift als VOS flaggen en het VOS honorarium innen.   Meer inlichtingen in verband met de aflevering van antibiotica en antimycotica vindt u in het dossier "Besparingsmaatregelen"

Mag ik buitenlandse voorschriften aanvaarden?
 • Ja, een Belgische apotheker mag een voorschrift aanvaarden van een arts die regelmatig ingeschreven is  in een land van de Europese Unie. Het voorschrift moet echter in regel zijn met de Belgische reglementering: het moet gedagtekend en ondertekend zijn. De naam en de voornaam van de voorschrijver alsook zijn handtekening moeten met de hand geschreven zijn. Het product mag in België niet verboden zijn.
 • Neen, indien het voorschrift opgesteld is door een  arts die niet in de Europese Unie gevestigd is, dient het door een Belgische geneesheer te worden medeondertekend. De apothekers mogen geen geneesmiddelen afleveren die verdovende middelen of “aanverwante psychotrope stoffen” bevatten, op basis van buitenlandse medische voorschriften afkomstig uit een andere Europese lidstaat
Voorzichtigheid is steeds geboden omwille van vreemde taal, andere voorschrijfmodaliteiten en -gewoontes, verschillen in merknaam of farmaceutische vorm, moeilijk te controleren of het een authentiek en geldig voorschrift betreft (frequente misbruiken),… Deze controle is vooral van belang voor slaap- en verdovende middelen of voor dopingsmiddelen. Bij de aflevering van deze producten, is de apotheker extra waakzaam indien het een voorschrift uit het buitenland betreft. De apotheker blijft verantwoordelijk voor de  aflevering. Hij moet zeker zijn van de kwaliteiten van de voorschrijver.  

Een voorschrift met de stempel en de barcode van de ene arts, maar ondertekend door een stagiair “in opdracht van”… is dit geldig?
Neen.
 • Een laatstejaarsstagiair is geen houder van het diploma van arts en mag dus geen voorschriften ondertekenen; hij kan deze zelf opstellen maar de arts-stagemeester moet steeds zelf het voorschrift ondertekenen.
 • Indien de stagiair reeds gediplomeerd arts is en een stage doet in het kader van een specialisatie, dan moet hij/zij de voorschriften zélf dagtekenen en ondertekenen. Hij/zij mag in dat geval de stempel en het voorschriftenboek van zijn hoofdgeneesheer niet gebruiken.

Welk honorarium ontvang ik bij de aflevering van methadon?
Bij de gefractioneerde aflevering van methadon ontvangt de apotheker een honorarium per behandelingsdag. Voor 2013 bedraagt dit honorarium 0,83 €. U kan hiervoor gebruik maken van de cnk 5510-276.   Opgelet: dit honorarium wordt toegekend per behandelinsdag.   Met andere woorden, als een arts bijvoorbeeld een voorschrift opstelt voor 4 methadongelulen waarvan er elke dag één moet worden genomen, dan mag de apotheker 4 maal het honorarium aanrekenen.   Ook wanneer de arts op het voorschrift vermeldt dat de patiënt zijn methadon voor de vier dagen behandeling in één keer mag komen afhalen. Wanneer de patiënt echter twee gelulen per dag moet innemen mag u slechts 2 maal het honorarium aanrekenen, omdat het honorarium per behandelingsdag aangerekend wordt.   Dit honorarium is ook van toepassing voor afleveringen aan patiënten van het OCMW (Actief, WIGW, 100% en DMH/AMU)

Mijn patiënt gebruikt een oxyconcentrator. Mag hij die combineren met de gasvormige zuurstofflessen?
De cumul van een terugbetaling van de forfaits en honoraria voor gasvormige zuurstof en een terugbetaling van de forfaits en honoraria voor een zuurstofconcentrator is niet meer toegelaten. De gasvormige zuurstof zelf, die eventueel als noodfles wordt geleverd bij een zuurstofconcentrator mag ook niet meer aan het RIZIV gefactureerd worden. Het huurgeld en onderhoud van een zuurstofconcentrator dekt –onder andere- de toebehoren en de honoraria zoals hieronder vermeld die verbonden zijn aan de installatie en de eventuele levering van een noodfles medische gasvormige zuurstof. Meer inlichtingen vindt u in ons uitgebreid dossier "Zuurstoftherapie".

Mijn patiënt heeft een attest van de mutualiteit voor een zorgtraject, wat moet ik doen?
Dit attest wordt door de mutualiteit in sommige gevallen aan de patiënt of arts gericht om te melden dat de terugbetaling van het materiaal geaccepteerd werd.  U mag dit attest niet verwarren met het attest van de diabeteseducator dat, in het geval van een zorgtraject diabetes nodig is voor de gratis aflevering van een glucometer en aan het voorschrift moet worden gehecht. Het attest van de diabeteseducator vermeldt onder meer de - in overleg met de patiënt - gekozen glucometer. Meer inlichtingen vindt u in het dossier "Zorgtraject", samen met een voorbeeld van het attest van de educator.

Mag ik meerdere verpakkingen per voorschrift afleveren bij een VOS ?
Sinds 8 februari 2010 wordt de terugbetaling van meerdere verpakkingen per recipe toegestaan bij een voorschrift op stofnaam op voorwaarde dat:
 • de dagdosering duidelijk vermeldt wordt
 • de behandelingsduur duidelijk vermeldt wordt en beperkt is tot 3 maanden (13 weken of 92 dagen).
  Rekening houdend met de voorgeschreven toedieningsvorm, concentratie en dagdosering mag de apotheker de voorgeschreven behandelingsduur niet overschrijden. Om  de  meerdere  verpakkingen  in  uw  softwareprogramma  te  kunnen  inbrengen  is  het  meestal noodzakelijk om uw specialiteit te flaggen als VOS of in de VOS-module te werk te gaan. In het geval dat de patiënt contant betaalt en u een formulier “bijlage 30” (ex 704) meegeeft,  moet  de  bijlage voor  de  bewuste  specialiteiten  de  vermelding  VOS  bevatten  om  in  aanmerking  te  komen  voor  de terugbetaling van de meerdere verpakkingen.   Voorbeelden :  

R/ Hydroxycarbamide 500 mg,

2 tabletten per dag gedurende 30 dagen --> De patient heeft 60 tabletten nodig. --> U mag 3 dozen Hydrea 500 mg 20 tabletten afleveren en de drie dozen worden terugbetaald.

R/ Hydroxycarbamide 500 mg,

2 tabl. per dag gedurende 3 maand (92 dagen) --> de patient heeft 184 tabletten nodig --> U mag 9 dozen Hydrea 500 mg 20 tabletten afleveren en de negen dozen worden terugbetaald. U mag echter geen tiende doos afleveren want daardoor zou u het voorgeschreven aantal tabletten met 16 stuks overschrijden.